تعداد تست‌های فیزیک در کنکور رشته ریاضی 35 عدد است که 8 تست (23 درصد) از کتاب فیزیک دهم، 10 تست از کتاب فیزیک یازدهم (29 درصد) و 17 تست از کتاب فیزیک دوازدهم (48 درصد) مطرح می‌شود. در جدول‌های زیر بودجه‌بندی تست‌های هر فصل از کتاب فیزیک و مهم‌ترین مباحث آن‌ها از دیدگاه کنکور را آورده‌ایم.