تعداد تست‌های فیزیک در کنکور رشته تجربی 30 عدد است که 6 تست (20 درصد) از کتاب فیزیک دهم، 9 تست از کتاب فیزیک یازدهم (30 درصد) و 15 تست از کتاب فیزیک دوازدهم (50 درصد) مطرح می‌شود. در جدول‌های زیر بودجه‌بندی تست‌های هر فصل از کتاب فیزیک و مهم‌ترین مباحث آن‌ها از دیدگاه کنکور را آورده‌ایم.